Haziran 2022 Atamaları İle İlgili Basın Duyurumuz
Haziran 2022 Atamaları İle İlgili Basın Duyurumuz

Haziran 2022 Atamaları İle İlgili Basın Duyurumuz

 

2022 YAZ KARARNAMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

            Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2022 Yaz Kararnamesi 19 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmış; 5075 Adli Yargı, 351 İdari Yargıda görevli yargıç ve Cumhuriyet savcısının görev  yerleri değiştirilerek atamaları yapılmıştır. Atama kararlarının ilgili yargıç ve savcılara 1 Temmuz itibariyle tebliğ edileceği beklenmektedir.

            Kararname’nin birkaç başlık altında değerlendirilmesi yapıldığında şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:

  1. Atama kararlarının İl- İlçe Seçim Kurulları’na yansıması: İl ve İlçe seçim Kurulu’nda görev yapacak yargıçların kura yoluyla belirlenmesine ilişkin 7393 Sayılı Yasanın amir hükmü uyarınca 6 Temmuz 2022 tarihine kadar kura çekimi ile görev alacak yargıçların belirlenmesi işleminin yapılması gerekmektedir. Kuralar hr komisyon bazında henüz çekilmemiştir. HSK Yaz Kararnamesi ile yerleri değiştirilerek ataması yapılan yargıçlara tebligatların 1 Temmuz itibariyle yapılacağı dikkate alındığında 15 günlük mehil müddetinin içerisinde kura çekimlerinin yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu halde de yokluklarında yapılacak kura çekimleri kamuoyunda zaten tartışmalı olan “İl Seçim Kurulları’nın başkan ve üyeleri ile ve İlçe Seçim Kurulu başkanlarının kurayla belirlenmesi” yöntemini daha da tartışmalı hale getirecektir.
  2. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız yargının sesi olan Yargıçlar Sendikası üyelerine yönelik tasarruflarında adaleti ve liyakati gözetmediği tespit edilmiştir: üç yıl önce talebi olmadan Şanlıurfa’ya  atanan /sürgün edilen sendikamız yönetim kurulu üyesinin atanma isteği bulunmasına rağmen kararnamede  ataması yapılmak suretiyle mağduriyetinin giderilmesi yoluna gidilmemiştir. Oysa benzer durumda olan yargıç ve cumhuriyet savcılarının ataması geçmişte ve şimdi yapılabilmiştir. Hakkında kesinleşen bir disiplin cezası bulunmayan   veya mesleki kıdem ve birikimi ile örtüşmeyecek biçimde, yer değiştirme cezası verilmemesine rağmen kalıcı bir ceza niteliğindeki tüm atanma taleplerinin reddine yönelik karar ve tasarrufların hukuka aykırı olduğu açıktır. Haklarında disiplin cezası bulunmayan sendikamız üyelerine adeta fiili ceza mahiyetinde verilen hukuka uyarlı olmayan tasarrufların yapıldığı ve  buna ilişkin tüm HSK 1. Daire üyelerinin hemfikir olduğunu da kamuoyunun dikkatine sunarız.
  3. Kamuoyunun yakından takip ettiği Kaşıkçı Davası’nda muhalif kalan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın istek dışı atamasının yapılması da kararnamenin  yargı bağımsızlığının kalmadığı, yürütmenin yargı üzerindeki HSK yoluyla oluşturduğu müdahalelerinin artık gizlenmesine bile gerek duyulmadığı gerçeğini bir kez daha göstermesi açısından dikkat çekicidir.
  4. Kararname ile, geçmiş yargı geleneklerinin aksine, liyakatli kadroların ünvanlı makamlara getirilmesinde gerekli özenin gösterilmediği izlenimi yaratılmıştır. Daha önce çeşitli nedenlerle ünvanlı görevlerden alınan bazı yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının bu kararname ile yeniden ünvanlı görevlere atamaları yapılırken; özellikle sendikamız üyesi olan yargıç ve Cumhuriyet Savcıları yok sayılmıştır. Uluslararası Hukuk Kurumları nezdinde ülkemizde sendikal örgütlenme bulunduğu ve bu yönde mevcut ulusüstü ilkelerin benimsediği argümanını desteklemek adına Yargıçlar Sendikasını var kılan anlayışın atamalar söz konusu olduğunda Yargıçlar Sendikasını yoksayan hatta cezalandıran tasarrufların hukukla bağdaşmadığı açıktır.

       Yargının en üst yönetim organı Hakimler ve Savcılar Kurulu’dur.  Anayasa’ya göre HSK üyelerini doğrudan ve dolaylı yöntemle yürütme organının başı bir siyasi partinin başkanı olan Cumhurbaşkanı belirlemektedir. Anayasa’da yargının bağımsız ve tarafsız olduğu yazılmakla birlikte anayasal olarak bu yapıdan siyasi partilerden bağımsız bir yargı çıkarmak adeta olanaksızdır. HSK’nın 2022 Yaz Kararnamesi’ne bu yönüyle  baktığımızda, yarattığı adaletsizlikler yanında, bağımsız ve tarafsız yargıya sağlayacağı katkı bulunmamaktadır. Yargıçlar Sendikası olarak yargıda atılan adımları yakından takip ediyor, değerlendirme ve eleştirilerimizi yapıyor,  yargı bağımsızlığı konusunda yürüttüğümüz mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                          YARGIÇLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU