Sendika Tüzüğü

 

 

 

                                   YARGIÇLAR SENDİKASI TÜZÜĞÜ

Madde 1- Sendika’nın adı, amblemi ve kısa adı

(1) Sendika’nın adı "Yargıçlar Sendikası"dır.

(2) Amblem ve kısa ad, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 2 – Sendika'nın merkezi ve adresi

(1) Sendika'nın merkezi Ankara'dır.

(2) Sendika'nın adresi, sendika merkezinde olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenir.

(12 Eylül 2020 tarihli değişiklik): Sendikanın adresi, Eti Mahallesi, Toros Sokak, Barış Apartmanı, No:33/15 Çankaya, Ankara olup adres değişikliği yapma yetkisi sendika merkezinde olma koşulu ile sendika yönetim kuruluna aittir.

Madde 3- Sendika’nın amaç ve ilkeleri

(1) Sendika; hukuk devletinin varlığını, geliştirilmesini ve sürekliliğini amaç edinir. Bunun için hukukun üstünlüğü, etkinliği, egemenliği ve saygınlığının artırılmasını savunur.

(2) Sendika; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargıç güvencesini amaç edinir. Bu bağlamda savunma makamının bağımsızlığı ve etkinliğini, askeri yargının kaldırılmasını savunur.

(3) Sendika; hak arama özgürlüğünün ulusal, uluslararası ve ulusal üstü, her düzeyde, herkes için etkin biçimde sağlanması gerektiğini savunur.

(4) Sendika; adil yargılama koşul ve kurallarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini, doğal yargıç ilkesinin uygulanmasını savunur.

(5) Sendika; toplum ve iş barışının sağlanmasını, sosyal adaletin gerçekleşmesini, özgür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ve çalışanların akademik, ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini savunur.

(6) Sendika; hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini, bunların sağlanacağı ortamın da varlığı için, Cumhuriyet ilke ve değerlerini, bu bağlamda egemenlik ve özgürlüklerin temeli olan laikliğin korunmasını, bunları sağlayacak olan devletin de üniter, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine sahip olmasının vazgeçilmezliğini savunur.

(7) Sendika; insan hak ve özgürlüklerinden etkin olarak yararlanılmasına ve korunmasına yönelik her türlü ortamın yaratılmasını savunur.

(8) Sendika; hukuk herkes içindir söyleminden hareketle, tüm çalışanlar ve emekçilerin hak ve özgürlükleri önündeki, hukuk devleti ve demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayan, sınırların ve engellerin kaldırılmasını, emeğin korunmasını amaçlar. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerin, çalışma yaşamının, sendikal hakların, evrensel ölçütlere uygun düzeye taşınması ve o düzeyde yaşanması için mücadeleyi esas alır. Sendikalaşmanın, belirli tipte yapılması zorunluluğunun kaldırılmasını savunur.

(9) Sendika; hukuk devletinin gereği olarak, yargıç, savcı ve avukatlar ile bu üç mesleğin adaylarının ve de tüm çalışanların, temel hak ve özgürlükler bağlamında, idari ve mali vesayet de olmadan örgütlenmelerini, örgütlenmeleriyle ilgili her türlü kısıtlama ve sınırlandırmaların da kaldırılmasını, bunun tüm çalışanlar yönünden de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur.

(10) Sendika; yargı etiğinin gözetilmesini, yargı etiği kurallarının korunup geliştirilmesini; her nereden gelirse gelsin, yargı organlarına, yargıçlar, savcılar, avukatlar, noterler, akademisyenler, adli personel ve hukukun üstünlüğüne yönelik, saldırılara ve tehlikelere karşı koymanın da, siyasi faaliyet olarak nitelendirilemeyeceğini savunur.

(11) Sendika; eleştiri, özeleştiri, ikna, tartışma süreçlerini de içeren, örgüt içi demokrasiyi esas alarak, tüzük ve mevzuat gereğince, demokratik toplum gerekleri çerçevesinde, aynı zamanda örgüt içi disiplinini de gözeterek faaliyette bulunmayı amaç edinir.

Madde 4- Sendika’nın çalışma konuları, çalışma yöntemleri, yetki ve faaliyetleri

(1) Sendika; amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye yönelik söyleşiler, toplantılar, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, çalıştaylar, kurs ve seminerler ile sosyal ve mesleki toplantılar, benzeri her türlü mesleki ve bilimsel faaliyetlerle, her türlü iletişim, temsil, işbirliği ve danışma etkinliklerinde, bilimsel çalışmalar ve her türlü yayınlarda bulunabilir.

(2) Sendika; her türlü süreli, süresiz veya günlük yazılı, görsel ve işitsel yayınlar ile yazılı ve sözlü basın açıklamaları yapar, internet siteleri kurar.

(3) Sendika; izleme, inceleme ve araştırma çalışmaları yapar veya yaptırır ya da yapılanları destekler veya katılır. Görüş, düşünce ve çalışmalarını, karar odaklarına, yetkili kurum ve birimlere ve de kamuoyuna yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ortamda iletir ve duyurur.

(4) Sendika; hukuk devleti, insan hakları, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konularında düşünce ve hareket birliği yaratılması için, amaçlarına uygun kişi veya kurumlarla işbirliği içinde olur.

(5) Sendika; ulusal ve uluslararası örgütlere, kuruluş veya üst kuruluşlara üye olabilir, bu gibi kuruluşlarda kurucu olarak yer alabilir. Benzeri nitelikte platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş platformlara katılabilir.

(6) Sendika; önceden izin almaksızın, serbestçe, tüzük hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında ikili veya çok taraflı etkinlik veya çalışmalara katılabilir.

(7) Sendika; genel kurul kararıyla; zorunlu olmayan organlar oluşturulabilir, şubeler açabilir, açılmış şubeleri birleştirebilir ya da kapatabilir. Genel kurul tarafından yetkilendirilmek suretiyle yönetim kurulu kararıyla da şubeler açılabilir.

(8) Sendika; tüzükte öngörülen Yüksek Danışma Kurulu dışında da, yönetim kurulu kararıyla, amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışma grubu olarak kurullar, komiteler, komisyonlar, alt komisyonlar ve benzeri birimler kurabilir.

(9) Sendika; yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler açabilir.

(10) Sendika; taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, dokümantasyon merkezi oluşturur, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini sağlar.

(11) Sendika; gerekli izinleri alarak yardım toplama gibi faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda yurt içinden ve yurt dışından tüzük hükümleri çerçevesinde bağış kabul edebilir.

(12) Sendika; amaçları doğrultusunda, ayrıca üyeleri ve hak sahipleri adına da, her türlü mercilere ve bu bağlamda yargı mercilerine de başvuruda bulunabilir, onları temsil eder, dava açabilir, açılmış olan davalara davalı ya da davacı yanında katılabilir.

(13) Sendika; üyeleri adına toplu sözleşme görüşmelerine katılır ve bu bağlamdaki faaliyetleri yerine getirir ve her türlü hukuksal yollara başvurur.

(14) Sendika; üyelerinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında, görüş bildirir ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere, idari kurullara üyeleri arasından temsilciler gönderir.

(15) Sendika; üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları ile üyelerinin mesleki yönden tabi oldukları kurallar gözetildiğinde, üyelerinin hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur. Bu bağlamda yargıç ve savcıların vatan hizmetlerini, meslekte yapmış sayılmalarını ya da disiplin mahkemelerinde yapmalarını savunur.

(16) Sendika; üyelerinin adaylık, meslek ve emeklilik dönemlerinde, emekleriyle orantılı ücret almaları için çalışır. Üyelerinin adaylığa kabul ile meslek içi ve meslek öncesi eğitim süreçleri, meslekte atama, yer değiştirme, yükselme, denetim, disiplin ve tüm özlük işleri ile bu konulardaki yetkili organların, evrensel gelişmeler gözetilerek düzenlenmesi için demokratik ve hukuksal yollarla mücadele eder. Bu konuda yargıç ve savcılar yönünden, yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının da gözetilmesini, yargıçlık ve savcılığın farklı meslekler olması nedeniyle, istek dışı meslek değiştirme uygulamalarına son verilmesi için demokratik ve hukuksal yolları kullanır.

(17) Sendika; tüm sendikal özgürlüklerin ve bu bağlamda özellikle toplu sözleşme ve grev hakkının etkin olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapar ve faaliyetlerde bulunur.

(18) Sendika, üyelerini de ilgilendiren kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.

(19) Sendika; üyeleri arasında dayanışma, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, etkinlik ve verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar.

(20) Sendika; üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir. Ayrıca herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi verir.

(21) Sendika; yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlerin gerçekleşmesinde, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur.

(22) Sendika; devlet, kamu birimleri, siyasi partiler, diğer örgüt ve birimlerden bağımsızdır.

Madde 5- Sendika’nın hizmet kolu ve faaliyet alanı

(1) Sendika; “büro, bankacılık ve sigortacılık” hizmet kolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunur.

(2) Sendika, kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak, ulusalüstü ve uluslararası mercilere başvurabilir, ikili veya çok taraflı uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir.

(3) Sendika, Anayasa’nın 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının kaldırılmış olduğunu gözeterek, kuruluş amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, yargıçlık ve savcılık meslekleri, mensuplarının hakları ile yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, bulunduğu hizmet kolu ve bu hizmet kolundaki meslekler, sendikal örgütlenme konuları ile insan hakları ve hukukun üstünlüğü için faaliyet gösterir.

(12 Eylül 2020 tarihli değişiklik): Sendika, Anayasa’nın 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.” kuralının kaldırılmış olduğunu gözeterek, kuruluş amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, yargıçlık ve savcılık meslekleri, mensuplarının hakları ile yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, bulunduğu hizmet kolu ve bu hizmet kolundaki meslekler, sendikal örgütlenme konuları ile insan hakları ve hukukun üstünlüğü için faaliyet gösterir.” Yargıçlar Sendikası üyelerinin birden fazla sendikaya üye olmaları halinde sonraki üyelikleri geçersizdir.

Madde 6- Sendika kurucu üyeleri

(1) Sendikaya, sendika üyeliği koşullarını taşıyan kamu görevlileri kurucu üye olabilirler. Başka bir koşul aranmaz.

(2) Kurucu üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri ile adresleri ekli listede belirtilmiştir.

(3)Kurucu üyeler, kuruluş anından itibaren Sendika ile ilişkileri kesintisiz devam ettiği sürece, üyeliğin hak ve yükümlülüklerine tabidirler.

Madde 7- Sendika üyeliği

(1) Sendika’ya; Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyeleri, adli yargıda görevli yargıçlar ve Cumhuriyet savcıları, idari yargıda görevli yargıçlar ve savcılar, Anayasa Mahkemesi raportörleri ile yargıçlık ve savcılık mesleklerinden sayılanlar ile yargıç ve savcı adayları, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna tabi diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

(2) Bir başka yer veya kurumda geçici veya süreli görevde bulunmak, üyeliğe engel değildir.

(3) Sendika’ya üye olmak serbesttir. Hiç kimse Sendika’ya üye olmaya zorlanamaz.

(4) Üyelik başvurusu, Tüzük hükümlerini taşıyan ve benimseyenlerce yazılı olarak üç nüsha doldurulup imzalanacak form ile sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine yapılabilir. Başvuru, şube veya temsilciliğe yapılmış ise, ivedilikle sendika merkezine iletilir.

(5) Üyelik başvurusu, Sendika Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Üyelik başvurusu kabul edildiğinde, üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

(6) Üyelik başvurusuna ilişkin olarak, yönetim kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır. Bu konuda başvurusu reddedilenin, bu red kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı saklıdır.

(7) Üyelik başvurusu, Sendika’ya ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde karara bağlanmamışsa, kabul edilmiş sayılır. Bu durumda üyelik sıfatının başlangıcı, otuz günün bittiği son gündür.

(8) Başvurusu kabul edilen veya kabul edilmiş sayılan üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

(9) Sendika tarafından, üyeliği kesinleşenin üyelik başvuru belgesinin bir örneği kendisine verilir, bir örneği sendikada tutulur, bir örneği ise üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderilir. Üyelik belgesinde, üyenin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının belirtilmesi zorunludur. İşveren, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilenlerin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

(10) Sendika, sendika şubesi ve varsa konfederasyon organlarında görev alabilmek için, üye olmak zorunludur. Bu konuda Tüzüğün 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası, 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrası hükümleri saklıdır.

(11) Üyelikten çıkanlar, tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

(12) Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden; üyelik başvurusu reddedilenlerin ise, red tarihinden sonraki iki yıl içerisinde, üyelik başvuruları kabul edilmez. Bu maddenin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.

(13) Sendika üyeleri, genel merkezin üyesidirler. Geçici yetki ve geçici görev dışında, şube veya temsilcilik olmayan bir yere ya da bir başka şubenin veya temsilciliğin bulunduğu yere atananların, üyelikleri ivedilikle ilgili birim nezdine kendiliğinden nakledilir. Üyelikleri nakledilenlerin, şube organlarındaki veya temsilciliklerdeki görevleri, atama yapılan yerdeki göreve başlamak ve nakil işlemi koşullarının birlikte gerçekleştiği gün itibarıyla sona erer.

(14) Sendika üyelikleri, Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü, 24 üncü maddesinin 6 ncı, 11 inci maddesinin 7 nci ve 24 üncü maddesinin 4 üncü maddeleri uyarınca askıya alınanların, askı süresi içerisinde sendika veya şube organlarındaki görevleri, ilgili organın  

ilk yedek üyesi tarafından, yedek üyeler eşit oy almış iseler söz konusu organ tarafından çekilecek kura ile belirlenen yedek üye tarafından yerine getirilir.

(15) Anayasa’nın 51/4 ncü fıkrasındaki “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının 12.9.2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kaldırılmış olması nedeniyle, aynı zamanda, aynı veya farklı bir başka sendikaya üye olmak, üyeliğe veya kurucu üyeliğe engel değildir.

(12 Eylül 2020 tarihli değişiklik): Anayasa’nın 51/4 ncü fıkrasındaki “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının 12.9.2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kaldırılmış olması nedeniyle, aynı zamanda, aynı veya farklı bir başka sendikaya üye olmak, üyeliğe veya kurucu üyeliğe engel değildir. Bendi kaldırılmıştır.

Madde 8- Sendika üyeliğinden çıkma

(1) Her üye, serbest iradesi ile dilediği zaman üyelikten çekilebilir.

(2) Hiçbir üye, Sendika’da üye olarak kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

(3) Üyelikten çıkmak için, çekilmek isteyen üyenin, üç nüsha olarak doldurup imzalayacağı üyelikten çekilme bildiriminin, kurumuna verilmesi gereklidir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir örneğini, derhal üyeye vermek zorundadır. İşveren, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.

(4) Çekilme, işverene başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra gerçekleşmiş sayılır.

Madde 9- Sendika üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi

(1) Üyelik; ölüm, kısıtlılık, meslekten çıkarılma, meslekten çekilme, meslekten ayrılma veya emeklilik durumunda kendiliğinden sona erer.

(2) Üyeliğin son bulma tarihi, ölüm, kısıtlılık, meslekten çıkarılma, meslekten çekilme, meslekten ayrılma veya emeklilik tarihidir. Tüzüğün 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.

(3) Emekliye ayrılan üye, sendikanın veya şubesinin ya da varsa konfederasyonun organlarında, seçimli bir göreve gelmiş ise, bu görevi seçilmiş olduğu sürenin sonuna kadar devam eder.

(4) Tüzüğün 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki üyelik koşullarını taşımadıkları merkez yönetim kurulunca saptananların üyelik işlemleri, herhangi bir hüküm ifade etmez.

Madde 10- Sendika üyeliğinden çıkarılma

(1) Üyelerden;

(a) Sendika’nın amaçlarına ve çalışmalarına aykırı hareket edenler, onur ve saygınlığını zedeleyenler,

(b) Yargısal etiğe aykırı hareket edenler,

(c) Zorunlu organlar tarafından verilen görevleri, bu konuda yapılan bildirime ve bildirimde belirtilen makul süre içinde özürsüz olarak yapmayanlar,

Sendika Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

(2) Sendika Disiplin Kurulu, üyelikten çıkarma konusundaki soruşturmayı, Sendika Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine açabileceği gibi kendiliğinden de açabilir.

(3) Çıkarma yönünden üyenin durumunun değerlendirilmesi konusunda, ilk olağan Sendika Genel Kurulu’na sevk işlemi, Sendika Disiplin Kurulu kararıyla yapılır. Disiplin Kurulu, çıkarma istemiyle sevk işlemini gerçekleştirirken, bu konudaki genel kurul kararına kadar üyelik haklarının askıya alınmasına da karar verebilir. Üyelik haklarının askıya alınması yolundaki karar, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile olanaklıdır.

(4) Üyelikten çıkarma konusunda karar yetersayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

(5) Üyelikten çıkarma kararının sendika tarafından, çıkarılana ve işverene yazı ile onbeş gün içinde bildirilmesi zorunludur.

(6) Üyelikten çıkarma kararına karşı, çıkarılan üye, kararın kendisine bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme, iki ay içinde kesin kararını verir.

(7) Üyelik; çıkarma kararına yönelik itiraz süresinin sona ermesine kadar, itiraz yoluna başvurulmuş ise çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Madde 11- Sendika üyelerinin hakları

(1) Üyeler eşit haklara sahiptirler.

(2) Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Tüzüğün 19 uncu maddesinin 6 ncı, 21 inci maddesinin 6 ncı ve 23 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri saklıdır.

(3) Her üyenin, sendika faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında da yer alma hakkı vardır. Tüzüğün 9 ncu maddesinin 3 ncü, 12 nci maddesinin 6 ncı, 15 inci maddesinin 9 uncu, 17 nci maddesinin 38 inci fıkrası hükümleri saklıdır.

(4) Her üyenin genel kurullarda bir oy hakkı vardır; vekaleten oy kullanılamaz.

(5) Hiçbir üye, Sendika ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

(6) Sendika’dan çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Sendika malvarlığında hak iddia edemez.

(7) Sendika üyesinin, vatan hizmeti süresince, üyelik hakları askıda kalır.

Madde 12- Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvenceleri

(1) Sendika üyeleri veya sendika ve şube yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri, il ve ilçe temsilcileri, kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, sendika ve şubesi veya konfederasyonunun faaliyetlerine katılmaktan dolayı, herhangi bir farklı işleme tabi tutulamaz.

(2) İşyeri sendika temsilcisinin, sendika işyeri temsilcisinin, sendika il ve ilçe temsilcisinin, sendika veya sendika şube yöneticilerinin işyerleri, haklı bir neden olmadıkça ve nedeni açık ve kesin biçimde bildirilmedikçe değiştirilemez.

(3) Kamu makamlarınca, belirli yer veya görevlere atanmak veya seçilmek hiçbir biçimde, belirli bir sendikaya girme veya girmeme ya da sendikadaki üyeliği sürdürme veya üyelikten çekilme koşuluna bağlı tutulamaz.

(4) Sendika üyesi olanlarla, üye olmayanlar arasında personel hukuku uyarınca tabi olunan makamlar tarafından, herhangi bir konuda hiçbir biçimde ayırım yapılamaz.

(5) Sendika, şube veya konfederasyon genel kurulunda yönetim kuruluna seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler, tüzükte belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları durumunda, bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar, talepte bulunmayanlar ise, kurumlarındaki görevlerine devam ederler, izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin bu haklardan yararlanabilmeleri için, 4688 sayılı Yasa'nın 18 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, sendikanın şube kurmak için asgari sayı olan en az 400 üye sayısına ulaşması; konfederasyon yöneticilerinin bu haklardan yararlanabilmeleri için ise, Sendikanın genel kurulunu delegelerle yapabilmesi için gerekli olan 1000 üye sayısına ulaşması gerekmektedir. Sendika, şubesi olmayan il ve ilçelerde, il ve ilçe temsilciliği kurabilir. Bu durumda ildeki üye sayısı 100'e, ilçedeki üye sayısı 50'ye ulaşmış ise, il temsilcisi ve ilçe temsilcisi haftada 4 saat izinli sayılırlar.

(6) Meslekten çıkarılma, gibi nedenlerle, sendika görevlisi mahkemeye başvurmuş ise, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, sendikadaki, şubesindeki ve varsa konfederasyondaki görevleri devam eder. Resen emeklilik, görevden uzaklaştırma, atama ve sair yer değişikliklerinde, organlardaki görev yargı yoluna açık olan hallerde yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, yargı yoluna kapalı olan hallerde ise, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam eder.

(7) Sendika üyesinin üyeliği, mevzuat gereğince işveren veya işveren vekili konumunda bir görev ifa etmesi durumunda da devam eder.

Madde 13- Sendika üyelerinin yükümlülükleri ve ödentileri

(1) Her üye, Sendika’nın amaçlarının, ilkelerinin ve çalışmalarının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, Sendika tüzüğüne uygun davranmakla yükümlüdür.

(2) Hiçbir üye, bu sıfatlarından hareketle yönetim kurulunun izni veya onayı olmaksızın basına veya kamuoyuna açıklamada bulunamaz; özel veya tüzel kişilere, kurum, kuruluş veya herhangi birime bilgi ve beyan veremez veya işbirliğinde bulunamaz. Aksi halde yapılan iş ve işlemler Sendika’yı bağlamaz.

(3) Sendika’ya ödenecek üyelik ödentileri, üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre işverence aylıktan kesilerek, beş gün içinde sendikanın banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği sendikaya gönderilir. İşveren, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilenlerin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

(4) (16.09.2017 tarihli değişiklik)Aylık üyelik ödenti tutarı; üyenin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamına, bu tüzükte belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti oran ve tutarı, her üyenin damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının 0/006 'sıdır.

(5) Her üye, adres değişikliğini Sendika’ya veya varsa bulunduğu yerdeki şube veya temsilciliğe ivedilikle ve yazılı olarak iletmekle yükümlüdür. Adres değişikliği, şube veya temsilciliğe bildirilmiş ise, bu birimler tarafından ivedilikle bu durum Sendika’ya iletilir. Sendika tarafından yapılacak bildirim ve tebligatlar, sadece Sendika kayıtlarındaki adrese çıkartılır ve bu kayıtlardaki adrese ulaşmakla, yapılmış sayılır.

(6) Sendika üyesinin, vatan hizmeti süresince, üyelik yükümlülükleri askıda kalır.

Madde 14- Konfederasyon ve uluslararası kuruluşlara üyelik

(1) Sendika, ancak bir ulusal konfederasyona üye olabilir.

(2) Bir konfederasyona üye olabilmek için, bu konudaki üyeliğe başvuru belgesinden iki nüsha doldurup yetkililerce imzalandıktan, sonra alındı belgesi karşılığında ilgili konfederasyona verilir. Konfederasyona üyelik başvuru belgesine, üyeliğe ilişkin genel kurul kararı ile sendika yetkililerinin imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.

(3) Üyeliği kesinleşen sendikanın, üyeliğe başvuru belgesinin bir örneğinin, 15 gün içinde konfederasyon tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilmesi zorunludur.

(4) Sendika, tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda, uluslararası kuruluş kurabilir veya uluslararası kuruluşlara üye olabilir, bu üyeliklerden de çekilebilir. Bu durum; kurulma,

üye olma veya üyelikten ayrılma tarihini izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir. Kuruluş veya üyelik bildiriminde, kurulan veya üye olunan kuruluşun tüzüğünün de bir örneği eklenir.

(5) Bir konfederasyona ve uluslararası kuruluşa üyelik veya ayrılma, sendika genel kurulunca, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğuyla alacağı karar ile olanaklıdır.

(12 Eylül 2020 tarihli değişiklik): Bir konfederasyona ve Uluslararası kuruluşa üyelik veya ayrılma, sendika genel kurulunca, toplantıya katılan üye veya delege sayısının tamamının alacağı karar ile olanaklıdır.

(6) Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegeleri, Sendika Genel Kurulu tarafından seçilir.

Madde15- Organlar ve genel hükümler

(1) Sendika’nın zorunlu organları şunlardır:

(a) Genel Kurul

(b) Yönetim Kurulu

(c) Denetleme Kurulu

(ç) Disiplin Kurulu

(2) Şube zorunlu organları şunlardır:

(a) Şube Genel Kurulu

(b) Şube Yönetim Kurulu

(c) Şube Denetleme Kurulu

(ç) Şube Disiplin Kurulu

(3) Genel kurulun; görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla, zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

(4) Zorunlu olmayan organların görev, yetki, oluşum ve üye sayısı ile ilgili kurallar, genel kurul tarafından belirlenir.

(5) Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle bağdaşır görevlerdir.

(6) Bir üye aynı zaman dilimi içinde, genel kurullar hariç, birden fazla zorunlu organda seçimli görev alamaz. Almış ise, yedi gün içinde tercih hakkını kullanır. Bu süre içinde tercih hakkını kullanmaz ise, ilk görevinden çekilmiş sayılır.

(7) Bir üye, aynı zaman dilimi içinde, birden fazla zorunlu olmayan organda görev alabilir.

(8) Emeklilik dışında meslekle ilişkisi sona eren üyelerin veya meslekten çıkarılan üyelerin, organlardaki görevleri de sona eder. Tüzüğün 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.

(9) Organlarda görev aldıktan sonra emekliye ayrılanların organlardaki görevleri, Tüzüğün 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası çerçevesinde seçildikleri sürenin sonuna kadar devam eder.

(10) Farklı hizmet koluna atananlar, sendikanın bir konfederasyona üyeliği söz konusu ise, konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder. Bu atama işlemi hakkında yargı yoluna başvurmuş iseler, sendikadaki üyelikleri ile, sendika ve şubesindeki görevleri de yargı kararı kesinleşene kadar devam eder.

(11) Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri, tüzük değişiklikleri, açılan, kapatılan ve birleştirilen şubeler; sendikanın veya ilgili şubenin bulunduğu il valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na otuz gün içinde bildirilir.

(12)(16.09.2017 tarihli değişiklik) Bu tüzükte geçen yönetici sözcüğü, yönetim ve denetleme kurulu üyelerini kapsar. İlk olağan genel kurulda yöneticiliğe aday olabilmek için kurucu üye olmak, sonraki genel kurullarda ise yöneticiliğe aday olabilmek için en az bir yıl sendika üyesi olmak koşuldur. Konfederasyon temsilciliği için de bu koşullar gereklidir.

Madde16- Genel kurulların oluşumu

(1) Sendika ve sendika şubesi genel kurulları, toplam kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Sendika üye sayısı bini aştığında, sendika genel kurulu; yine sendika şubesinin olduğu yerdeki üye sayısı bini aştığı takdirde ise şube genel kurulu, delegelerle yapılır.

(3) Delege seçimleri, üyelerin katılımıyla, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre bu tüzük ile delege seçim yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Vekaleten oy kullanılamaz.

(4) Şubesi bulunan yerlerde delegeler şube genel kurullarınca, şubesi bulunmayan yerlerde ise bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre belirlenir.

(5) Sendika şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile sendika yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, kendi genel kurullarına doğal delege olarak katılırlar.

(6) Doğal delegeler hariç olmak üzere; sendika genel kurulu toplam ikiyüzelli delegeden, şube genel kurulları ise toplam elli delegeden oluşur.

(7) Seçilmiş delege sıfatı, olağan genel kurul için yapılacak delege seçimlerine kadar devam eder.

(8) Genel kurullarda seçimler, yargı gözetimi ve denetimi altında, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

(9) Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin konularda 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 14 üncü ve 52 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(10) Sendika Genel Kurulu’na, toplam üye sayısı bini geçinceye kadar, tüm üyelerin katılma hakkı vardır.

(11) Toplam üye sayısı bini geçmişse, açılmış şube var ise, sendika merkez genel kuruluna, şubeler adına, şube genel kurullarınca seçilen delegeler katılır.

(12) Şube nezdindeki seçilmiş elli delege, şube adına sendika genel kuruluna da katılırlar. Bu maddenin 14 üncü fıkrası hükmü saklıdır.

(13) Şubeleri temsil edecek delegelerin seçim yöntemi, sayıları ve kuralları, Sendika Yönetim Kurulu tarafından tüzük hükümleri ve merkez genel kurul delege sayısı da gözetilerek, çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

(14) Toplam üye sayısı bini aştığında, doğal delegeler ve şube seçilmiş delegeleri dışında kalan sayı için, her şube ve her temsilcilik için bir delegelik ayrıca ayrılır. Bu kontenjan seçilmiş şube başkanları ve seçilmiş il temsilcileri tarafından bizzat kullanılır. Şube başkanları veya il temsilcileri henüz seçimle göreve gelmemiş iseler, bu sayı ayrılmaz. Bu delegelikler ile doğal delegeler ve şube delegeleri sonrasında kalan delege sayısı ve bu delegelerin seçim yöntem ve kuralları, merkez genel kurul delege sayısı da gözetilerek, toplam üye sayısının kalan delege sayısına bölünmesiyle bulunacak anahtar sayının esas alınması yoluyla, şubeler ve temsilciliklerce seçilmesi gereken toplam delege sayısı, Sendika Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

(15) Şubesi olmayan yerlerdeki delegelerin seçim takvimi ve ayrıca şubelerce seçilmesi gereken delege sayısı söz konusu olduğunda, bu konulara ilişkin esaslar tüzük hükümleri gözetilerek yönetim kurulu tarafından genel kurul çağrısı yapıldığında, üç gün içinde açıklanır.

(16) Şube olmayan yerlerdeki genel kurul delege seçimleriyle ilgili işlemler, il temsilcisi tarafından yürütülür.

(17) Genel kurulda ve şube olmayan yerlerdeki genel kurula delege seçimlerinde, üye sayılarının ve oy kullanacak üyelerin belirlenmesinde, genel kurul kararının alındığı gün esas alınır. Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü, 24 üncü maddesinin 4 üncü ve 7 nci fıkrası hükümleri saklıdır. Bu hüküm şube genel kurulları yönünden de geçerlidir.

(18) Genel kurul kararı alınmasından sonra, Sendika Yönetim Kurulu tarafından, delegelerle ilgili olarak yönetmelik değişikliğine gidilemez.

Madde 17- Genel kurulların toplantı zamanı, karar yetersayısı ve çalışma yöntemi

(1) Sendika’nın ilk olağan genel kurulu, tüzel kişilik kazanmasından altı ay içinde yapılır.

(2) Olağan genel kurul, ilk olağan genel kurul tarihinden itibaren her üç yılda bir, üç yıllık dönemler halinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

(3) (12.05.2013 tarihli değişiklik) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara en az onbeş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde de ilan edilir.

(3) Olağanüstü genel kurul; yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delege tamsayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine, en geç altmış gün içinde toplanır.(…) Zorunlu organlardaki boşalmalar nedeniyle, Tüzüğün 19 uncu maddesinin 9 uncu, 21 inci maddesinin 8 inci ve 23 üncü maddesinin 8 inci fıkrası hükümleri saklıdır.

(4) Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yetersayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(12 Eylül 2020 tarihli değişiklik): Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz, ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

(5) Karar yetersayısı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.

(12 Eylül 2020 tarihli değişiklik): Karar yetersayısı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye ve delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

(6) İlk beş fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi veya sendika yönetim kuruluna; üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu durumda görevli mahkeme, genel kurulu mevzuat ve tüzük hükümleri gereğince altmış günü geçmemek kaydıyla en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Yasası hükümleri gereğince, bir veya üç kayyım atar.

(7) Genel kurul ilanında ayrıca genel kurulun günü, saati, yeri ve gündemi de yer alır.

(8) Genel kurul için yapılacak ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

(9) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere veya delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en çok onbeş gün sonraya bırakılır. Üyeler veya delegeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

(10) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(11) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin veya delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

(12) Üyeler veya delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar, toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde, genel kurul toplantısını izleyebilirler.

(13) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(14) Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.

(15) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere sendika veya şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında asıl veya yedek üye olarak yer almayan, Yüksek Danışma Kurulu’nun seçimli üyesi olmayan, üyeler veya delegeler arasından, bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir yazman, açık oylamayla seçilerek, üç kişilik divan kurulu oluşturulur.

(16) Olağan genel kurul toplantılarında, divan kurulu oluşturulduktan sonra ancak gündeme geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin veya delegelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da, gündeme alınması zorunludur. Bu maddenin 3 üncü fıkrası hükmü saklıdır.

(17) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(18) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar ilgili deftere yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.

(19) Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

(20) Bütün üyelerin veya bütün delegelerin, bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Sendika üyelerinin veya sendika delegelerinin tamamının, mevzuatta ve tüzükte yazılı çağrı yöntemine uymaksızın, bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez.

(21) Sendika organlarına yapılan seçimler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir.

(22) Seçimlerde, ad esası üzerinden, çarşaf liste sistemi uygulanır.

(23) (12.05.2013 tarihli değişik) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından enaz onbeş gün önce, genel kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak, o yer seçim kurulu başkanı olan yargıca (…) verilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim kurulunu il seçim kurulu belirler. (12.05.2013 tarihli değişiklikle 3 ve 4. cümleler kaldırılmıştır)

(24) Yargıç, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleyerek ve varsa eksiklikleri tamamlattıktan sonra, seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce, sendika şubesi veya sendika binasında asılarak ilan edilir. İlan süresi üç gündür.

(25) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar yargıç tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu yolla kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, yargıç tarafından onaylanarak ilgili sendika şubesi veya sendikaya gönderilir.

(26) Yargıç, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı en az on yıllık hizmeti bulunan Devlet memurları, diğer üyeleri ise aday olmayan üye veya delegeler arasından seçilir. Ayrıca, aynı yöntemle bir yedek başkan ve iki yedek üye de belirlenir.

(27) Seçim sandık kurulu, seçimlerin mevzuatın ve sendika tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim, sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

(28) Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere, başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir.

(29) Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin, kimlik belgesi ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi yoluyla kullanılır. Seçilecek organı oluşturan ü

Your browser does not support the canvas element.