Erzurum Hakimi  Sn. Aydın Başar’a HSK tarafından verilen cezaya ilişkin Yargıçlar Sendikası açıklaması

Erzurum Hakimi  Sn. Aydın Başar’a HSK tarafından verilen cezaya ilişkin Yargıçlar Sendikası açıklaması

       Erzurum Hakimi  Sn. Aydın Başar’a HSK tarafından verilen cezaya ilişkin Yargıçlar Sendikası açıklaması

      Sendikamız üyesi Yargıç Aydın Başar’ın, Balıkesir Yargıcı olduğu sırada ''Cumhurbaşkanına hakaret '' suçundan yargılanan bir sanık hakkında verdiği beraat kararının gerekçesi nedeniyle, HSK tarafından “yer değiştirme cezası” ile cezalandırıldığını üzülerek öğrendik.

       Sayın Başar, habere konu beraat kararı verilir verilmez önce Zonguldak’a, oradan da bir yıl geçmeden Erzurum’a atanarak, çifte cezası, soruşturma tamamlanmadan uygulanmıştı. Son ceza kararından sonra, üçüncü kez ve daha alt derecedeki başka bir yere atanacağı anlaşılmaktadır.

        Yargıç kararlarının istinaf ve temyiz dışında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından disiplin yönüyle denetlenmesinde ulusalüstü hukuk açısından bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Zira; yargıç, yargılama etkinliği yaparken ve karar kurarken sınırsız bir özgürlüğe sahip değildir. Yargıç, yargılama etkinliği boyunca ve hüküm oluştururken keyfilik yasağına aykırı davranamayacağı gibi subjektif değerlendirmelerden ve toplumda tartışmalı olan siyasal alanlara girmekten kaçınmak durumundadır. Öte yandan karar ve gerekçe, yanlılık görüntüsü vermekten ve tarafları hukuksal gerekliliklere aykırı olarak suçlamaktan uzak olmalıdır. Tüm bu konulara ve yargı etiğine aykırı bulunan diğer hususlara ilişkin olarak HSK, yargıcın kararını disiplin hukuku yönüyle denetleyebilir. Ancak, bu denetim yapılırken, yargı bağımsızlığı, yargının saygınlığı, verilecek cezanın orantılılığı gibi kriterlerin titizlikle gözetilmesi gerekmektedir.

       Sayın Başar tarafından yazılan mahkeme karar gerekçesi incelendiğinde, herhangi bir disiplin cezasını gerektirmediği gibi, 2802 Sayılı Yasa’da düzenlenen ve “yer değiştirme cezası” nı gerektiren hallerden hiç birine de uymadığı, bu nedenle HSK tarafından verilen ''yer değiştirme cezası'' nın orantısız ve tipiklik ilkesine aykırı olduğu ortadadır. Kaldı ki yer değiştirme cezası, eski devirlerin sürgün cezası benzeri çağdışı bir cezalandırma yöntemi olup derhal kaldırılması modern hukuk devleti anlayışının bir gereğidir.

       Öte yandan, yargıçlar hakkında uygulanacak disiplin cezasının türü ve şiddetinin diğer yargıçların, yargılama yaptıkları sırada cesaretlerini kırmayacak nitelikte olması yargı bağımsızlığı açısından son derece önemlidir. (İHAM Ceylan v. Türkiye [GC], no. 23556/94, Kudeshkina v. Rusya)

         Sonuç olarak, Yargıç Aydın Başar'ın, verdiği bir kararın gerekçesi nedeniyle cezalandırılması ve bir yıl içinde birden fazla kez yerinin değiştirilmesi, ciddi bir hak ihlali olduğu gibi, özellikle yürütmeye mensup kişilerin taraf oldukları davalara bakan yargıçların cesaretini kırarak, yargı bağımsızlığı sorununu derin şekilde yeniden gündeme getirmiştir. Bu nedenle HSK’yı, kararını yeniden gözden geçirerek kaldırmaya ve benzer soruşturmalarda yargı mensuplarını cezalandırarak değil, onlara gerektiğinde yol gösterip, dış baskılara karşı koruyucu görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
YARGIÇLAR SENDİKASI